نیماد

همکاری با نیماد

همکاری

آیا به تغییر باور دارید؟ آیا شما هم چون مارگارت مید معتقدید: “یک گروه کوچک متفکر و متعهد می تواند جهان را تغییر دهد”؟ اگر چنین است نیماد می تواند فرصت مناسبی برای همکاری و دوستی ما باشد. ما یک خانواده ایم که برای ساخت جهانی سالم تر تلاش می کنیم. 

نیماد را به همکاران خود معرفی کنید