نیماد

همکاری

آیا به تغییر باور دارید؟ آیا شما هم چون مارگارت مید معتقدید: “یک گروه کوچک متفکر و متعهد می تواند جهان را تغییر دهد”؟ اگر چنین است نیماد می تواند فرصت مناسبی برای همکاری و دوستی ما باشد. ما یک خانواده ایم  که برای ساخت جهانی سالم تر تلاش می کنیم. ما باور داریم که با هم قوی تریم.

نیماد را به همکاران خود معرفی کنید